3-Methyl-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Supplier: TCI America
Warning

Synonyms: 3-Methyl-2-nitrobenzoic acid2-Nitro-m-toluic acid

M1370-250G M1370-25G
TCM1370-25GEA 63 USD
TCM1370-25G TCM1370-250G
3-Methyl-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Nitro-m-toluic acid

Form: Crystal
Melting point (°C): 223

Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Boiling Pt: 340 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 223 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007180
CAS Number: 5437-38-7
EINECS: 226-610-9
https://us.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/35/28975435.jpg

Order Now

Specification Test Results

Purity/Analysis Method 98.0% (T)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR