3-Methyl-4-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)

Supplier: TCI America

Synonyms: 3-Methyl-4-nitrobenzoic acid4-Nitro-m-toluic acid

M0565-25G M0565-500G
TCM0565-025GEA 32 USD
TCM0565-025G TCM0565-500G
3-Methyl-4-nitrobenzoic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Nitro-m-toluic acid

Form: Crystal
Melting point (°C): 217

Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Boiling Pt: 356 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007168
CAS Number: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4
https://us.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/24/28974024.jpg

Order Now

Specification Test Results

Purity/Analysis Method 98.0% (T,HPLC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR